Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Nieuws
10 mei 2023

TP regels ook binnen de fiscale eenheid?

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid is gebleken dat de wetgever op zoek is naar een robuuste en toekomstbestendige groepsregeling, in lijn met het EU-recht.

news 5 - tp rules

Een van de oplossingen aangehaald in een brief van staatssecretaris van Financiën aan de kamer, is een nieuwe groepsregeling of resultatenpoolingssysteem waarbij de winst wordt bepaald per lichaam in de groep. Dit betekent dat transfer pricing regels ook in binnenlandse verhoudingen en binnen groepsverband een rol spelen.

Aanleiding

In een fiscale eenheid worden resultaten van dochtermaatschappijen aan de moedermaatschappij toegerekend en vormen zij gezamenlijk één belastingplichtige voor de Wet Vennootschapsbelasting 1969 (“VPB”). Dit houdt onder meer in dat onderlinge transacties binnen de fiscale eenheid niet zichtbaar zijn voor fiscale doeleinden.

Op 22 februari 2018 kwam het Hof van Justitie van de Europese Unie met het oordeel dat bij elk voordeel van een fiscale eenheid in combinatie met een andere wettelijke regeling moet worden getoetst of dit voordeel ook grensoverschrijdend moet worden toegekend.

wetgever zoekt naar een robuuste en toekomstbestendige fiscale groepsregeling

De Wet spoedreparatie fiscale eenheid beperkt weliswaar een deel van de risico’s, maar de wetgever zoekt naar een robuuste en toekomstbestendige fiscale groepsregeling in lijn met het EU-recht. Deze nieuwe groepsregeling zal de huidige vervangen, dan wel ingrijpend aanpassen.

Vier mogelijke oplossingen

In de internetconsultatie zijn vier oplossingen nader uitgewerkt, te weten:

  1. volledige afschaffing van het fiscale-eenheidsregime;
  2. invoering van een grensoverschrijdende groepsregeling met objectvrijstelling;
  3. behoud van bestaande en invoering van nieuwe reparatiemaatregelen, en;
  4. een nieuwe regeling van verlies of winstoverdracht of resultaten poolingsysteem.

Met het oog op de neutraliteitsgedachte, uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag en mate van complexiteit, lijkt een nieuwe regeling van verlies- of winstoverdracht dan wel een resultaten poolingsysteem vooralsnog de voorkeur te hebben. 

Stand alone benadering

Volgens de Staatssecretaris is het op dit moment niet duidelijk in hoeverre het fiscale-eenheidsregime op groepsniveau toegepast kan worden. Een stand alone benadering zal dus in bepaalde mate gehanteerd worden.

“Door de bepalingen in de Wet VPB 1969 op ‘stand alone’-basis toe te passen is het EU-rechtelijke risico […] geweken.”

Uit de toelichting bij de nieuwe regeling blijkt dat een groepslichaam eerst zelfstandig fiscale bepalingen zal toepassen en vervolgens zelfstandig haar resultaat vaststelt. Dat resultaat kan onder voorwaarden verrekend worden met een ander kwalificerend groepslichaam.

Gevolgen Nederlandse groepen

Als gevolg van de stand alone benadering zouden onderlinge transacties tussen entiteiten in de fiscale eenheid zichtbaar zijn, waarbij transfer pricing regels ook binnen de fiscale eenheid toegepast zouden moeten worden.

Bovendien kan een dergelijke regeling gevolgen hebben voor andere elementen die per groepsentiteit moeten worden bepaald zoals het tariefsopstapje, innovatiebox, renteaftrekbeperkingen en fiscale regels voor winstbepaling.

De relevantie van ‘transfer pricing binnen de fiscale eenheid’ is naast het mogelijk optimaal benutten van een tariefopstapje ook het verrekenen van verliezen of het benutten van claims ter voorkoming van dubbele belasting.

Tot slot

Het is nog de vraag in hoeverre de stand alone benadering toepassing vindt in de nieuwe groepsregeling. In de kern heeft transfer pricing binnen de fiscale eenheid geen wezenlijke invloed op de hoeveelheid winst die in Nederland wordt belast. Desalniettemin kan het een verschil maken in de daadwerkelijk te betalen vennootschapsbelasting.

De implementatie van nieuwe wetgeving voor wat betreft het fiscale-eenheidsregime in de VPB zal nog enige tijd op zich laten wachten. In de kamerbrief wordt een termijn van minimaal 5 jaar voor het ontwerp van een nieuwe regeling als optimistisch neergezet. Het aanbieden van een wet zal dus pas bij een volgend kabinet aan bod komen.

Benieuwd wat voor u de mogelijke fiscale consequenties zijn of heeft u nog andere vragen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Erwin Boomsma  – RED Tax Specialists B.V.

 

Kom in contact met Red.

Bel, mail of vul vrijblijvend het online formulier in.

"*" geeft vereiste velden aan